Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
KE SMLOUVĚ O SÁZCE

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o sázce upravují práva a povinnosti mezi účastníky hazardních her provozovaných společností Trans World Hotels &Entertainment,a.s., se sídlem Česká Kubice 64, Česká Kubice, PSČ 345 32, IČ: 64358267, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 492, a to ve vztahu k podmínkám účasti a provozování věrnostního programu ACC Bonus Program (ACCBP).

1.2. Pro účely těchto Podmínek mají následující pojmy níže uvedené významy:

AML zákon

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Bodové konto

znamená účet Hráče v rámci PAC vedeném CMS, kde jsou evidovány všechny jím získané body pro účely účasti Hráče v ACCBP

CMS

znamená interní systémem TWHE (Casino Management System)

Hazardní hry

znamená hazardní hru technická hra provozovanou podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) Zákona o hazardních hrách a hazardní hru živá hra provozovanou podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) Zákona o hazardních hrách.

Herní plán

znamená herní plán pro technické hry a/nebo herní plán pro živé hry provozované TWHE vyhotovený v souladu se Zákonem o hazardních hrách a schválený ze strany Ministerstva financí České republiky

Hráč

znamená Zájemce, který osobně provedl Registraci, odsouhlasil Podmínky, a který dokončil proces Registrace v souladu se Zákonem o hazardních hrách a Herními plány a je tak oprávněn účastnit se hazardních her provozovaných TWHE

karta PAC

znamená uživatelská karta přidělení ze strany TWHE všem Hráčům umožňující účast na hazardních hrách provozovaných TWHE v souladu se Zákonem o hazardních hrách, povoleními k provozování hazardních her a Herními plány

ACCBP

znamená věrnostní program American Chance Casino Bonus Program

PAC

Player Account Card je herní účet zřízený u TWHE dle zákona o Hazardních hrách a evidovaný na fyzickou osobu, jenž se zaregistrovala pro hru u TWHE

Partner

znamená obchodní partnery společnosti TWHE, kteří jsou oprávněni podílet se na provozování a organizaci ACCBP

Podmínky

znamená tyto všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o účasti na ACCBP

Provozovna nebo Provozovny

znamená provozovny TWHE umístěné na následujících adresách:

 • Česká Kubice 64
 • Dolní Dvořiště 225
 • Hatě 199

Registrace

znamená proces registrace stanovený v Herním plánu

Smlouva

znamená smlouvu o sázce uzavřenou konkludentně mezi TWHE a Hráčem

TWHE

znamená Trans World Hotels &Entertainment,a.s., se sídlem Česká Kubice 64, Česká Kubice, PSČ 345 32, IČ: 64358267

Zájemce

znamená Fyzická osoba, která je starší 18 let a má zájem účastnit věrnostního programu ,,Premium Players club), jakož i hazardních her provozovaných TWHE

Zákon o hazardních hrách

znamená zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Multiplikátor

Koeficient, jenž je nastavován provozovatelem pro výpočet nároku přidělených bodů

 

1.3. Hazardních her provozovaných TWHE na Provozovnách se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které u TWHE za tímto účelem dokončí svoji Registraci spojenou se založením uživatelského účtu a bude jim přidělena PAC, a to za podmínek stanovených Herním plánem, a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách, a které dále splní všechny ostatní podmínky stanovené právními předpisy České republiky, zejména Zákonem o hazardních hrách a AML zákonem.

2. REGISTRACE

2.1. Registrace k účasti na Hazardních hrách provozovaných v Provozovnách je umožněna pouze fyzickým osobám starším 18 let.

2.2. Zájemce je povinen se osobně dostavit na Provozovnu, přičemž v této souvislosti je povinen TWHE sdělit veškeré údaje stanovené TWHE a právními předpisy (např. vyplněním údajů ve formuláři stanoveném TWHE příp. jiným způsobem stanoveným TWHE) a následně dokončit proces Registrace, a to způsobem stanoveným v příslušném Herním plánu a těchto Podmínkách.

2.3. Zájemce, který osobně požádal o provedení Registrace, odsouhlasil Podmínky, dokončil proces Registrace, a který je oprávněn k účasti na Hazardních hrách, se stává Hráčem a zároveň i členem ACCBP, pokud členství neodmítl. TWHE je oprávněna dokončení Registrace odmítnout za podmínek stanovených Herním plánem; v takovém případě není Zájemce oprávněn k účasti na Hazardních hrách provozovaných TWHE.

2.4. Registrace může být provedena pouze na Provozovně. V souvislosti s dokončením Registrace je TWHE povinna provést identifikaci a kontrolu Hráče, a to v souladu a za podmínek stanovených v Herním plánu, v Zákoně o hazardních hrách a AML zákoně.

2.5. Každá fyzická osoba může u TWHE mít pouze jeden PAC a být pouze jednou členem ACCBP.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nemohou být převedena na třetí osobu.

2.7. V souvislosti s uzavřením Smlouvy a přidělením PAC bude Zájemci přiděleno přihlašovací heslo v podobě PIN kódu. Po přidělení se ze Zájemce stává Hráč. Přihlašovací PIN má Hráč povinnost při prvním přihlášení k PAC změnit. Zájemce (resp. Hráč) je povinen přihlašovací PIN uchovávat v tajnosti tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití ze strany třetích osob.

2.8. Pokud TWHE kdykoli během trvání Smlouvy zjistí, že PAC a Smlouva byla uzavřena na základě neplatných, nepravdivých nebo neúplných údajů, je oprávněna zablokovat Hráči možnost účasti na Hazardních hrách, včetně jakékoliv manipulace s peněžními prostředky na kontě Hráče, a to až do doby, než Hráč TWHE sdělí všechny požadované údaje, které jsou platné, úplné a pravdivé, a doloží je příslušnými doklady.

2.9. Hráč je povinen oznamovat TWHE veškeré změny osobních či jiných údajů, které TWHE poskytl při Registraci nebo kdykoli během trvání Smlouvy, a to vždy nejpozději do 14-ti dní ode dne příslušné změny, a to na kterékoli Provozovně TWHE. Veškeré změny je Hráč povinen prokázat osobně přímo v provozovně TWHE, nebo prostřednictvím zaslaného ověřeného dokladu na kontaktní adresu  TWHE nebo provozovny.

2.10. Bližší podmínky Registrace jsou upraveny Herním plánem.

3. AMERICAN CHANCE CASINO BONUS PROGRAM

3.1. ACCBP je věrnostní program, který TWHE organizuje pro Hráče. ACCBP je zaměřen na poskytování nadstandardních výhod pro Hráče prostřednictvím přidělování věrnostních bodů za hráčskou aktivitu dle předem stanovených podmínek a za další aktivity Hráčů na Provozovnách. Na provozování a organizaci ACCBP se rovněž mohou podílet partneři TWHE, tj. fyzické a/nebo právnické osoby.

3.2. Členem ACCBP se stanou všichni Hráči, kteří u TWHE dokončí registraci PAC, seznámí se s informací o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 13.1 těchto podmínek a nevysloví v rámci registračního procesu nesouhlas s přihlášením do ACCBP.

3.3. Členem ACCBP se nemohou stát osoby, které si nastavily jakákoliv sebeomezující opatření podle Zákona o hazardních hrách. V případě, kdy si Hráč nastaví sebeomezující opatření v průběhu svého členství v ACCBP, uplatní se postup stanovený v článku 10.4 těchto Podmínek a Hráč bude vyloučen z ACCBP ke dni smazání bodů z Bodového konta.

3.4. Každá karta PAC je zároveň i kartou člena ACCBP, která slouží k identifikaci Hráče a ACCPB při uzavírání sázek na Provozovnách, k získávání a využívání věrnostních bodů vedených na bodovém kontě PAC člena ACCBP, k evidenci a zjišťování stavu bodů na bodovém kontě člena ACCBP, jakož i k čerpání všech dalších výhod vyplývajících z členství v ACCBP. PAC karta je nepřenosná na třetí osobu a je majetkem TWHE. Každý člen ACCBP může mít aktivní pouze jednu PAC kartu.

 3.5. Pro získávání výhod a plnění vyplývajících z členství v ACCBP je nutné, aby Hráč  před uskutečněním transakcí předložil obsluze provádějící transakci PAC kartu, případně ji použil při automatickém odbavení na terminálu.

 3.6. Obsluha Provozovny má právo zadržet PAC kartu, pokud je předložena jinou osobou než Hráčem, který je držitelem karty PAC. TWHE má kdykoliv právo ověřit totožnost předkladatele PAC karty dle osobního dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu), a to za účelem ověření, zda je PAC karta předkládána jejím oprávněným držitelem.

3.7. Každý Hráč je povinen chránit PAC kartu před ztrátou, odcizením nebo zničením. V případě ztráty, odcizení nebo zničení PAC karty je Hráč povinen bezodkladně oznámit tuto skutečnost TWHE na kterékoliv Provozovně. Duplikát PAC karty bude Hráči vydán na kterékoliv Provozovně dle volby Hráče. Vydání duplikátu PAC karty může být TWHE zpoplatněno 500 věrnostními body registrovanými u Hráče v ACCBP nebo částkou 5 €. Je zcela na výběru Hráče způsob, jak bude poplatek uhrazen.

 3.8. TWHE je oprávněna kdykoliv zablokovat PAC v případě, že bude mít důvodné podezření na neoprávněnou manipulaci s PAC a to v souladu se stanovenými podmínkami Herního plánu. PAC bude odblokována až po prošetření podezření. Zablokování PAC bude Hráči oznámeno. Zablokování PAC bude zablokován i účet ACCBP.

 3.9. Bezodkladně po ukončení platnosti PAC či zrušení PAC ze strany Hráče je Hráč povinen vrátit PAC kartu TWHE, a to na kterékoli Provozovně TWHE. Zrušení PAC z jiných důvodů bude provedeno v souladu s odsouhlaseným postupem schválených Herních plánů, včetně zrušení PAC a vrácení karty z jakýchkoli důvodů v těchto Herních plánech stanovených. Nevrácená karta PAC bude Hráči zpoplatněna.

3.10. TWHE si vyhrazuje právo účast Hráče v ACCBP kdykoliv ukončit i bez uvedení důvodu. V takovém případě musí být ukončení účasti Hráče v ACCBP ze strany TWHE Hráči oznámeno vhodným způsobem a to nejpozději měsíc před ukončením jeho účasti.

 1. 4. BODOVÉ KONTO ACCBP, BODY A JEJICH ZÍSKÁVÁNÍ

4.1. Bodové konto je účet Hráče v rámci PAC vedeném interním systémem TWHE, kde jsou evidovány všechny jím získané body pro účely účasti Hráče v ACCBP. Aktuální stav Bodového konta ACCBP je možné získat při přihlášení k PAC na obrazovce terminálu či u obsluhy na jakékoli pokladně Provozovny.  

4.2. Hráč má možnost sbírat body na Bodové konto při herní aktivitě Hráče, nebo způsobem kdy splní podmínky speciálních akcí a aktivit vyhlášených TWHE.

4.3. Pro hodnotu bodu a jeho směnu z Bodového konta na hotovost platí pravidlo 100bodů = 1eur.

 1. 5. SBÍRÁNÍ BODŮ NA BODOVÉ KONTO PROSTŘEDNICTVÍM HERNÍCH AKTIVIT

5.1. Připisování bodů z herní aktivity Hráče na Bodové konto Hráče je prováděno následujícím způsobem:

5.1.1.  Výpočet připsaných bodů na Bodové konto ACCBP při hrách na  technických hrách vychází  z výpočtu založeném na součtu kumulativních sázek provedených Hráčem, který je násoben procentní hodnotou výhernosti dané hry dle příslušného Herního plánu vztahujícího se k dané hře a dále hodnoty multiplikátoru nastaveným TWHE za období přihlášení k účtu PAC(například při kumulativní sázce Hráče 500 eur a výhernosti hry 8% získá Hráč na Bodové konto ACCPB 100 bodů).

5.1.2. Výpočet připsaných bodů na Bodové konto ACCBP při živých hrách vychází z výpočtu založeném na přibližné průměrné hodnotě sázek provedených Hráčem, který je násobenou přibližným počtem her a dále hodnotou přibližné výhernosti daného typu hry a multiplikátoru nastaveným TWHE(například při průměrné sázce Hráče 10€ a přibližném počtu 50 ti sázek za herní aktivitu na hře Ruleta získá hráč na Bodové konto ACCBP 44 bodů).

5.2. Body za herní činnost na technických zařízení, tj. na zařízeních určeních k provozování technické hry dle příslušného Herního plánu jsou připisovány zcela automaticky za využití CMS.

 1. 6. PŘIDĚLOVÁNÍ BODŮ NA BODOVÉ KONTO PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH AKTIVIT

6.1. V současné době TWHE nevede žádný program, který by umožnil získávání bodů za tyto aktivity. O vyhlášení programu budou hráči informováni.

 1. 7. PŘIDĚLOVÁNÍ BODŮ NA BODOVÉ KONTO PROSTŘEDNICTVÍM MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ

7.1. Hráči mohou být další body na Bodové konto přidělovány ze strany TWHE též jako odměna za účast na marketingových akcích nebo propagacích TWHE, případně i jako odměna za výhry při marketingových a propagačních akcích nebo soutěžích TWHE.

 7.2. Pravidla všech marketingových akcí, propagačních akcí a soutěží jsou vždy k dispozici na recepci každé Provozovny TWHE v průběhu celého trvání takové akce.

 1. 8. PROVÁDĚNÍ SMĚNY BODŮ Z BODOVÉHO KONTA.

8.1. Hráč má možnost provést směnu bodů svého Bodového konta v rámci PAC automaticky po přihlášení se k technickému zařízení prostřednictvím dotykové obrazovky a přihlášení se k PAC prostřednictvím PIN

8.2. Hráč má dále možnost provést směnu bodů ze svého Bodového konta na pokladně Provozovny. 

8.3. Body z Bodového konta mohou být směněny (využity) pouze následujícím způsobem:

8.3.1. směna bodů na hotovost, která musí být vždy provedena na pokladně Provozovny, kdy hodnota hotovosti v takovém případě nesmí přesáhnout limit stanovený zvláštními právními předpisy a musí být v minimální hodnotě 10€;

8.3.2. provedením směny bodů z Bodového konta, a to v minimální výši 500 bodů, prostřednictvím elektronického terminálu instalovaném na TZ na hotovost v měně €;

8.3.3. využití bodů na nákup zboží na pokladně nebo recepci Provozovny provozované TWHE;

8.3.4. využití bodů na nákup služeb na recepci Provozovny provozované TWHE;

8.3.5. využití bodů k uhrazení poplatku za vydání duplikátu ztracené PAC karty

8.3.6. využití bodů na nákup dárkových poukázek, kupónů, slevových poukázek apod., a to na pokladně Provozovny.

 1. 9. EVIDENCE BODŮ NA BODOVÉM KONTĚ PAC

9.1. Body evidované na Bodovém kontě PAC v rámci ACCBP a historické údaje o jejich použití Hráčem jsou zaznamenány na účtu Hráče v rámci CMS a jeho PCC. Hráč může pouze osobně požádat o předložení výpisu z Bodového konta na kterékoliv Provozovně. Výpis mu bude poskytnut dle možností TWHE v co nejbližším termínu.

9.2. Body jsou nepřenositelné na jiného Hráče a nelze je převádět ani na jiné Bodové konto PAC.

 9.3. Hráči mohou kdykoli využít, či směnit, své body za podmínek stanovených v těchto Podmínkách, avšak nejpozději do 180-ti dnů od jejich připsání na PAC v rámci ACCBP. Všechny body s datem starším než 180 dnů po jejich přidělení, budou z Bodového konta v rámci PAC systému CMS automaticky smazány. TWHE provede smazání automaticky bez informování Hráče.

 1. 10. UKONČENÍ ČLENSTVÍ V ACCBP

10.1. Každý Hráč má možnost dobrovolně zrušit svoje členství v ACCBP a požádat o zrušení členství v ACCBP na jakékoli Provozovně. Žádost o zrušení musí být provedena osobně nebo prostřednictvím žádosti s ověřeným podpisem zaslaným na kontaktní adresu TWHE.

10.2. TWHE je oprávněna pozastavit členství Hráče ve věrnostním programu ACCBP v případě podezření Hráče z porušení těchto Podmínek nebo za podmínek porušení pravidel vyplývajících z Herních plánů, a to až do konečného rozhodnutí ze strany TWHE. 

10.3.  TWHE si vyhrazuje právo zrušit členství Hráči ve věrnostním programu ACCBP, pokud byl zrušen PAC Hráče z jakýchkoli důvodů uvedených v Herních plánech, nebo karta PAC programu ACCBP byla použita v rozporu s těmito Podmínkami. V okamžiku zrušení PAC nebo ukončení smlouvy s Hráčem o účasti na hrách či členství ve věrnostním programu ACCBP z výše uvedených důvodů, budou všechny nevyčerpané body k datu zrušení smazány a zneplatněny bez náhrady.

10.4. Každý Hráč, který využije možnosti nastavení sebeomezujících opatření daných Zákonem o hazardních hrách, bude mít možnost vypořádat body přidělené na Bodové konto v rámci ACCBP do 7 dní ode dne provedení změny nastavení sebeomezujících opatření Provozovatelem. Po tomto datu budou přidělené body smazány. Stejný postup se uplatní i v případě, kdy je Hráči vstup do Provozovny zakázán z důvodu stanoveného Herními plány nebo právními předpisy platnými na území České republiky, přičemž lhůta pro vypořádání bodů přidělených na Bodové konto počíná běžet od okamžiku vzniku důvodu pro zákaz vstupu Hráče do Provozovny.

10.5. Hráči mají možnost požádat o obnovení svého členství ve věrnostním programu ACCBP v případě, že bude obnovena platnost jejich PAC a dále pokud odpadnou překážky, které způsobily pozastavení členství ve věrnostním programu ACCBP a za podmínek splnění všech pravidel stanovených v Herních plánech.

 1. 11. REKLAMACE

11.1. Veškeré nároky na připsání bodů na Bodové konto v rámci ACCBP musí být Hráčem uplatněny během návštěvy Provozovny, na kterou se připsání bodů vztahuje, nebo nejpozději do sedmi (7) dnů po určené aktivitě. Pozdější stížnosti týkající se připsání bodů nebudou, jako opožděné, akceptovány.

11.2. S námitkami a stížnostmi na připsání bodů je Hráč povinen kontaktovat přímo management Provozovny a následně oddělení pro vztahy s Hráči a zákazníky TWHE. Případnou reklamaci je Hráč oprávněn podat písemně na Provozovně, či zasláním na kontaktní adresu TWHE. Reklamace bude vyřešena nejpozději do 30ti dní od jejího podání a Hráč bude o řešení reklamace vyrozuměn písemně na adresu či emailem. 

11.3. Konečné rozhodnutí o veškerých nárocích, námitkách nebo sporech v souvislosti s věrnostním programem ACCBP je výhradním právem společnosti TWHE.

 1. 12. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

12.1. TWHE si vyhrazuje právo kdykoli bez náhrady ukončit věrnostní program ACCBP.

12.2.  TWHE je oprávněna kdykoli změnit tyto Podmínky. TWHE se zavazuje informovat o změnách podmínek členství prostřednictvím zveřejnění nových Podmínek na internetových stránkách TWHE  www.american-chance-casinos.cz a v písemné podobě na recepcích Provozoven minimálně 14 kalendářních dní před dnem nabytí účinnosti změny.

12.3. TWHE si vyhrazuje právo provést změnu v hodnotě vzorce a multiplikátoru pro připsání bodů dle článku 5.1 těchto VOP a také hodnotě směny bodů za ekvivalent peněžní hodnoty. TWHE si dále vyhrazuje právo určit, které produkty, služby a živé hry nebudou zahrnuty do účtování bodů.

12.4. Pokud Hráč se změnami podmínek nesouhlasí, má možnost zrušit svoje členství v ACCBP. Jakmile nové smluvní podmínky vstoupí v platnost, má se za to, že Hráč souhlasí se změnami, jakmile použije osobní kartu herního konta PAC.

 1. 13. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1. Hráč bere na vědomí, že v uzavření Smlouvy, Registrace, účasti na hazardních hrách a rovněž účasti ve věrnostním programu jsou zpracovávány jeho osobní údaje. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Hráče jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na internetových stránkách www.american-chance-casinos.cz a v tištěné podobě rovněž na recepci všech Provozoven.

 1. 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

14.1. V případě rozporu těchto Podmínek s Herním plánem mají přednost ustanovení Herního plánu.

14.2. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.září 2018 a plně nahrazuje původní Podmínky.

 

COVID - 19 DECLARATION